SOMATICM IND TRAINING®

FELDENKRAISMETODEN
NEUROLOGISK
 PEDAGOGISK
                         PRAKTISK
Movement Intelligence & Cognitive Excellence!
Lär dig hur du väcker din biologiska optimism med
Feldenkraisträning! En fenomenal tränings- och inlärningsmetod anpassad för ditt nervsystem.
Skapa nya nervbanor i hjärnan med din kropp som redskap!

FELDENKRAISWORKSHOP
Lucia 9-10 december 2023
Välkommen Luciaworkshop!  Tema Hip&Heel!
En 2-dagars kurs där du använder din kropp och dess rörelser som verktyg för din egna  personliga utvecklingsprocess. En grundläggande komponent i mänskligt lärande är medvetenhet och sensomotorik, rörelse med alla sinnen uppkopplade. Många mönster finns lagrade i din hjärna och du kan uppdatera din förmåga genom att aktivera dem.
När du kommer i kontakt med din egen medvetenhet och förnimmer hur kroppen faktiskt lär sig och förändras genom rörelse, kan en känsla av tillfredsställelse infinna sig. Din hjärna lär sig genom att märka och känna skillnader allteftersom din uppmärksamhet kultiveras.
Denna Mind - Body koppling hjälper dig att förstå vilken oerhörd förmåga du äger och att kvaliteten och variationsrikedomen i din andning och dina rörelser kan öka ditt välbefinnande.
Är du intresserad av att minska din stress, revolutionera din medvetenhet och din livskvalitet genom rörelse?
Du låter det som fungerar bra i kroppen göra mer, och låter de delar i din kropp och själ som är stressade eller gör ont läka och vila.
Med hjälp av denna naturliga tränings- och inlärningsmetod anpassad för ditt nervsystem lär du dig att gör a det omöjliga möjligt, men utan ökad ansträngning.
• Höj din förmåga i pilates, yoga, dans, golf, löpning, ridning, tennis etc.!
• Påverka din balans, hållning och självbild genom tydligare självorganisation!
• Slipa på din uppmärksamhet och proprioception (kroppsuppfattning, ledsinne).
• Smaka på stress- och spänningsfrihet i kropp och själ!
• Andas med mer av dig själv!
• Bryt smärtmönster med hjälp av alternativa rörelsebanor!

Din förmåga till ett liv i med mer rörelse står till buds!
Du lär dig att bygga nya nervbanor med hjälp av din egen kropp och använder din andning och uppmärksamhet för att utföra rörelsemönster hämtade från evolutionens alla perioder som finns lagrade i din hjärna.
Lektionerna är sinnrikt utformade för att passa alla åldrar och för att väcka just din biologiska optimism.
Pris: Helg 2500kr, Dag 1400kr


Inbetalning gäller som anmälan: Swish 1234945630  Bg. 567-3116. Mejla till info@somaticmind.se. Kvitto via mejl.
Tid: Lördag 10-14, söndag 12-16
Plats: Ekhagsstugan, Åminnevägen 23, Stockholm, T-Universitetet. Buss 50 Ekhagens IP. Fika ingår alla dagar.

Komfort: Medtag matta, filt och kudde. Klä dig bekvämt och varmt. Kom mätt och belåten, hjärnan behöver energi!
www.somaticmind.se Anna-Maria Broberg Auktoriserad Feldenkraispedagog 0701-302424


English text about the Feldenkrais Method;
The Feldenkrais Method offers a unique synthesis of biology, physics, neuroscience, and motor development, and is designed to interact with the brain’s neuroplasticity to benefit the body. It combines gentle movement with attention to improve many aspects of human comfort and function. By interacting with the brain’s naturally flexible, always-learning quality, Feldenkrais lessons can facilitate the development of new neurological pathways to expand our options for healthy posture, movement, musculoskeletal organization, and self-use. You can only act in accordance with your self image. Thus, expansion of your choices and pathways will stimulate growing your self image.
Developed by Dr. Moshe Feldenkrais, the Feldenkrais Method has many applications. It can help people of all ages and conditions, including those who wish to improve their physical comfort, posture, flexibility, balance, coordination, ease of movement and specific physical skills, and those who are recovering from injury or experience restricted movement, chronic pain, muscular tension, or neurological and developmental problems.
The Feldenkrais Method is available in two complimentary applications: as do-it-yourself exercises called Awareness Through Movement®, and as individual hands-on sessions that are done with a trained practitioner, called Functional Integration®. Both are called “lessons” because while you do them, a beneficial learning process takes place in your brain and body. 

Se mer information om kurser under fliken Aktiviteter och Kurser!
 
Feldenkrais med Somaticmind:
  • Låt din kropp arbeta intelligentare!
  • Skapa kraft, effektivitet och styrka genom förbättrad integration!
  • Behåll vitaliteten för en aktiv livsstil!
  • Förebygg osteoporos - stärk ditt skelett - testa Bones For Life!
  • Höj din prestation i träning och tävling!
  • Lär dig Neurologiskt Diplomati vid smärta, skador och stress.
  • Öppna för nya möjligheter genom differentierat beteenden i Body & Mind!

 

Inom Somaticmind Training används olika former av träning och pedagogiska verktyg för att öka kroppens och hjärnans funktionalitet och ge fler valmöjlighet till individen.
Metoden Feldenkrais® är ett revolutionerande sätt att träna och förstå hur den egna kroppen kan användas för att uppnå högre fysisk och mental förmåga. Feldenkraismetoden är ett kompliment till existerande behandlings- och träningssmetoder för ökad rörelsefrihet, prestation och för att skapa beteendeförändringar.
Metoden använder sig av spädbarnets rörelseutveckling, samt av mönster från mer primitiva nivåer i hjärnan för att uppnå förändring liksom en integrering av dessa primitiva spädbarnsreflexer.

Somaticmind Sweden AB - Praktisk Neurologi, har utfört två pilotstudier inom psykiatrin på Beroende Centrum Stockholm med tillfredställande resultat för patienterna. Detta har utmynnat i att ett forskningsprojekt initierats, där sensomotoriska träningseffekter hos patienter med riskbruk, missbruk och panikångest studeras.
Sensomotorisk träning har positiv effekt på individens exekutiva funktion och fysiska kapacitet. Handlingsförmåga är centralt för att som individ fungera effektivt i ett samhälle med ökade krav. Effektivt handlande är en kognitiv förmåga som är av stort värde ur flera perspektiv: samhällsekonomiskt, behandlingsmässigt inom hälso- och sjukvård samt för den enskilda individen.

Forskning visar att tidig rörelse lägger grunden för neuronal arkitektur i hjärnan. Rörelse är alltså instrumental för hjärnans utveckling då den utgör infrastrukturen för såväl emotionell som intellektuell utveckling. Bristande motorisk utveckling och ointegrerade spädbarnsreflexer kan ligga till grund för beteendeproblematik och/eller inlärningssvårigheter i skolåldern.
Sensorimotorisk träning, eller Somaticmindträning, kan med fördel användas på såväl barn som vuxna för att uppnå förändringar i individens rörelse, beteende och handlingsförmåga.

Feldenkraismetoden utgör en del i Somaticminds verksamhet. Det är en unik upplevelsebaserad träningsmetod för hälsa, välbefinnande och personlig utveckling. Metoden passar dig som uppskattar rörelse och den vänder sig till alla ålders- och intressegrupper.

Moshé Feldenkrais (1904-1984), vetenksapsman, kärnfysiker och judomästare utvecklade metoden som har sina rötter i österlänsk visdom och västerlänsk vetenskap. 
Grundläggande beteenden såsom tankar, känslor och rörelser skapas innan det verbala språket är möjligt och utgör basen i allt ditt handlande. Metoden tar hänsyn till barnets naturliga utveckling, primitiva mönster, reflexer samt rytm. Via sinnrikt utformade koordinationslektioner, läggs varje rörelse till nästa och möjliggör slutligen för hjärna och kropp att utföra komplexa lektioner. På så sätt skapas alternativa mönster till de din hjärna redan känner till. Moshé Feldenkrais sa:

"Det omöjliga blir möjligt, det möjliga lätt, och det lätta elegant!"

Dina erfarenheter utgör filter för dina upplevelser - hur trevliga eller otrevliga dessa än må vara. Kanske har du upplevt att vissa tankar, beteenden och känslomässiga uttryck upprepar sig? Även i sättet du rör dig speglar sig nämligen dina erfarenheter.
Feldenkraisträning stödjer din nyinlärning genom att du lär dig rikta din uppmärksamhet till din nuvarande faktiska upplevelse. Ditt fokus flyttas från då till nu och gynnsamma förutsättningar för inlärning skapas.


För att må och prestera bättre kan du behöva bana väg för nya handlings- och beteendemönster. Genom sensomotorisk träning blir du alltså medveten om hur du rör dig, så att en förändring kan äga rum - först i hjärna och sedan i muskler. De funktionellt utformade lektionerna skapar förutsättningar för att nya rörelse-, känslo- och tankealternativ byggs upp.

"What wires together, fires together!" 

Bortom tvångsmässighet finns en känsla av autonomi och valfrihet. Allt du behöver är din kropp som redskap och ett öppet sinne.