SOMATICMIND TRAINING®
FELDENKRAIS METODEN
 
NEUROLOGISK
 PEDAGOGISK
                         PRAKTISK
Väck din biologiska optimism med Feldenkrais!
Feldenkraisträning är en naturlig tränings- och inlärningsmetod anpassad för ditt nervsystem. Du skapar nya nervbanor i hjärnan med din kropp som redskap!

ANMÄL DIG NU:

BONES FOR LIFE 27-29 SEPTEMBER 2019!
FELDENKRAISWORKSHOP EVOLUTIONSREVOLUTION 7-8 DECEMBER 2019!

BONES FOR LIFE - MOVEMENT INTELLIGENCE - JANUARI 2020!
FELDENKRAISWORKSHOP - VÅR 2020!


Se mer information om kurser under fliken Aktiviteter och Kurser!
 
Feldenkrias hos SomaticMind:
  • Låt din kropp arbeta intelligentare!
  • Skapa kraft, effektivitet och styrka genom förbättrad integration!
  • Behåll vitaliteten för en aktiv livsstil!
  • Förebygg osteoporos - stärk ditt skelett - testa Bones For Life!
  • Höj din prestation i träning och tävling!
  • Lär dig Neurologiskt Diplomati vid smärta, skador och stress.
  • Öppna för nya möjligheter genom differentierat beteenden i Body & Mind!

 

Inom Somaticmind Training används olika former av träning och pedagogiska verktyg för att öka kroppens och hjärnans funktionalitet och ge fler valmöjlighet till individen.
Metoden Feldenkrais® är ett revolutionerande sätt att träna och förstå hur den egna kroppen kan användas för att uppnå högre fysisk och mental förmåga. Feldenkraismetoden är ett kompliment till existerande behandlings- och träningssmetoder för ökad rörelsefrihet, prestation och för att skapa beteendeförändringar.
Metoden använder sig av spädbarnets rörelseutveckling, samt av mönster från mer primitiva nivåer i hjärnan för att uppnå förändring liksom en integrering av dessa primitiva spädbarnsreflexer.

Somaticmind Sweden AB - Praktisk Neurologi, har utfört två pilotstudier inom psykiatrin på Beroende Centrum Stockholm med tillfredställande resultat för patienterna. Detta har utmynnat i att ett forskningsprojekt initierats, där sensomotoriska träningseffekter hos patienter med riskbruk, missbruk och panikångest studeras.
Sensomotorisk träning har positiv effekt på individens exekutiva funktion och fysiska kapacitet. Handlingsförmåga är centralt för att som individ fungera effektivt i ett samhälle med ökade krav. Effektivt handlande är en kognitiv förmåga som är av stort värde ur flera perspektiv: samhällsekonomiskt, behandlingsmässigt inom hälso- och sjukvård samt för den enskilda individen.

Forskning visar att tidig rörelse lägger grunden för neuronal arkitektur i hjärnan. Rörelse är alltså instrumental för hjärnans utveckling då den utgör infrastrukturen för såväl emotionell som intellektuell utveckling. Bristande motorisk utveckling och ointegrerade spädbarnsreflexer kan ligga till grund för beteendeproblematik och/eller inlärningssvårigheter i skolåldern.
Sensorimotorisk träning, eller Somaticmindträning, kan med fördel användas på såväl barn som vuxna för att uppnå förändringar i individens rörelse, beteende och handlingsförmåga.

Feldenkraismetoden utgör en del i Somaticminds verksamhet. Det är en unik upplevelsebaserad träningsmetod för hälsa, välbefinnande och personlig utveckling. Metoden passar dig som uppskattar rörelse och den vänder sig till alla ålders- och intressegrupper.

Moshé Feldenkrais (1904-1984), vetenksapsman, kärnfysiker och judomästare utvecklade metoden som har sina rötter i österlänsk visdom och västerlänsk vetenskap. 
Grundläggande beteenden såsom tankar, känslor och rörelser skapas innan det verbala språket är möjligt och utgör basen i allt ditt handlande. Metoden tar hänsyn till barnets naturliga utveckling, primitiva mönster, reflexer samt rytm. Via sinnrikt utformade koordinationslektioner, läggs varje rörelse till nästa och möjliggör slutligen för hjärna och kropp att utföra komplexa lektioner. På så sätt skapas alternativa mönster till de din hjärna redan känner till. Moshé Feldenkrais sa:

"Det omöjliga blir möjligt, det möjliga lätt, och det lätta elegant!"

Dina erfarenheter utgör filter för dina upplevelser - hur trevliga eller otrevliga dessa än må vara. Kanske har du upplevt att vissa tankar, beteenden och känslomässiga uttryck upprepar sig? Även i sättet du rör dig speglar sig nämligen dina erfarenheter.
Feldenkraisträning stödjer din nyinlärning genom att du lär dig rikta din uppmärksamhet till din nuvarande faktiska upplevelse. Ditt fokus flyttas från då till nu och gynnsamma förutsättningar för inlärning skapas.


För att må och prestera bättre kan du behöva bana väg för nya handlings- och beteendemönster. Genom sensomotorisk träning blir du alltså medveten om hur du rör dig, så att en förändring kan äga rum - först i hjärna och sedan i muskler. De funktionellt utformade lektionerna skapar förutsättningar för att nya rörelse-, känslo- och tankealternativ byggs upp.

"What wires together, fires together!" 

Bortom tvångsmässighet finns en känsla av autonomi och valfrihet. Allt du behöver är din kropp som redskap och ett öppet sinne.