SOMATICMIND TRAINING®

NEUROLOGISK
PEDAGOGISK
PRAKTISK

 
Väck din biologiska optimism!
Skapa nya nervbanor i hjärnan med din kropp som redskap!
 
 
  • Lär dig träna smartare som elit- och idrottsutövare!
  • Behåll vitaliteten för ett aktivt liv!
  • Förebygg osteoporos - stärk ditt skelett - testa Bones For Life!
  • Höj din prestation!
  • Lär dig hur du använder Neurologiskt Diplomati i din träning vid smärta, skador och stress.
  • En möjlighet för vuxna som barn med önskan om att förändra beteende och skapa nya möjligheter för dig själv.

 

Inom Somaticmind Training används olika former av träning och pedagogiska verktyg för att öka  kroppens och hjärnans funktionalitet och ge fler valmöjlighet till individen.
Metoden Feldenkrais® är ett revolutionerande sätt att träna och förstå hur du kan använda din egen kropp för att uppnå högre fysisk och mental förmåga och ett kompliment till existerande behandlings- och träningssmetoder för ökad rörelsefrihet, prestation och för att skapa beteendeförändringar.
Metoden använder sig av spädbarnets rörelseutveckling samt mönster från lägre mer primitiva nivåer i hjärnan för att uppnå förändring liksom en integrering av primitiva spädbarnsreflexer.
Somaticmind Sweden AB - Praktisk Neurologi,  har utfört två pilotstudier inom psykiatrin på Beroende Centrum Stockholm med tillfredställande resultat för patienterna. Det har lett till att ett forskningsprojekt har initierats, där sensomotoriska träningseffekter hos patienter med riskbruk och panikångest studeras.
Det finns stor erfarenhet av att sensorimotorisk träning har en positiv effekt på individens exekutiva funktion och fysiska kapacitet.
Handlingsförmåga är centralt för att kunna fungera effektivt i ett samhälle med ökade krav på individen. Effektivt handlande är en kognitiv förmåga som är av stort värde ur flera perspektiv: samhällsekonomiskt, behandlingsmässigt inom hälso och sjukvård och för den enskilda individen.
Forskning visar att tidig rörelse lägger grunden för neuronal arkitektur i viktiga områden i hjärnan.
Rörelse är alltså instrumental för hjärnans utveckling, den utgör nämligen infrastrukturen för emotionell och intellektuell utveckling. Bristande motorisk utveckling och ointegrerade spädbarnsreflexer kan ligga till grund för beteendeproblematik och/eller inlärningssvårigheter i skolåldern.
Sensorimotorisk träning eller Somaticmindträning kan med fördel även användas på såväl barn som vuxna för att uppnå förändringar i individens rörelse, beteende och handlingsförmåga.

Feldenkraismetoden utgör en del i Somaticminds verksamhet. Det är en unik upplevelsebaserad träningsmetod för hälsa, välbefinnande och personlig utveckling. Den passar dig som tycker om rörelse och vänder sig till alla ålders- och intressegrupper. Det var Moshé Feldenkrais (1904-1984), vetenksapsman, kärnfysiker och judomästare som utvecklade metoden som har rötter i österlänsk visdom och västerlänsk vetenskap.

Mönstren för dina grundläggande beteenden såsom tankar, känslor, rörelser skapades innan du hade ett verbalt språk och utgör basen i allt ditt handlande. Metoden tar hänsyn till barnets naturliga utveckling, primitiva mönster, reflexer och rytm. Via sinnrikt utformade koordinationslektioner, läggs varje rörelse till nästa och bidrar till att din hjärna till slut göra komplexa lektioner, som ett alternativt mönster till de din hjärna redan känner till. Moshé Feldenkrais sa:

"Det omöjliga blir möjligt, det möjliga lätt, och det lätta elegant!"

Dina erfarenheter fungerar som filter för din upplevelse, hur trevliga eller otrevliga dessa än må vara. Kanske har du upplevt att vissa tankar, beteenden och känslomässiga uttryck upprepar sig? även i sättet du rör dig speglar sig dina erfarenheter.
Feldenkraisträning stödjer din nyinlärning genom att du lär dig rikta din uppmärksamhet till din nuvarande upplevelse. Ditt fokus flyttas från då till nu och gynnsamma förutsättningar för inlärning skapas.


För att må och prestera bättre kan du behöva bana väg för nya handlings- och beteendemönster. Genom sensomotorisk träning blir du alltså medveten om du HUR du rör dig så att en förändring kan äga rum, först i hjärnan sedan i musklerna. De funktionellt utformade lektionerna skapar förutsättningar för att nya rörelse-, känslo- och tankealternativ byggs upp. "What wires together, fires together!". Bortom tvångsmässighet finns en känsla av autonomi och valfrihet. Allt du behöver är din kropp som redskap och ett öppet sinne.